Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z Platformy Aukcyjnej w domenie www.transbid.eu oraz wszelkich domenach powiązanych i kierujących do wymienionej domeny. 

W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje:
Platforma Aukcyjna (zwana również Platformą) – wszelkie podstrony znajdujące się w domenie transbid.eu i domenach powiązanych będące własnością:
Truh.pl Arkadiusz Leśniak, 34-205 Stryszawa, Stryszawa 252B
NIP: 954-136-21-10, REGON: 852493997,

Właściciel Platformy - Truh.pl Arkadiusz Leśniak
Aukcja (aukcja odwrócona) – konkurs ofert, w którym wygrywają oferty z najniższą ceną.
Zleceniodawca – zarejestrowana w bazie platformy firma lub instytucja zlecająca transport towaru, zwana również podmiotem gospodarczym.
Spedytor  – zarejestrowana w bazie platformy firma zlecająca transport towaru jak również wykonująca usługę transportu towaru, zwana również podmiotem gospodarczym.
Przewoźnik  – zarejestrowana w bazie platformy firma wykonująca usługę transportu towaru, zwana również podmiotem gospodarczym.
Użytkownik – osoba zarejestrowana w bazie platformy reprezentująca podmiot gospodarczy.
Abonament – opłata okresowa za korzystanie z Platformy opublikowana w cenniku na stronach Platformy.

1. Postanowienia ogólne
A. W ramach swej działalności Platforma Aukcyjna jest narzędziem pozwalającym Zleceniodawcy na zrealizowanie aukcji odwróconej (konkursu ofert) na zlecany przez siebie transport.
B. W ramach swej działalności Platforma Aukcyjna pozwala Przewoźnikom na udział w aukcji odwróconej i pozyskanie nowych zleceń.
C. Zabronione jest, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, kopiowanie treści lub ich części w celu ich odsprzedaży.


2. Rejestracja w bazie platformy
A. Rejestrując się w bazie platformy Użytkownik jako pracownik lub właściciel firmy (podmiotu gospodarczego) oświadcza, iż podaje prawdziwe dane i zgadza się z niniejszym regulaminem.
B. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło, który zobowiązuje się zachować dla własnej wiadomości. Wszelkie czynności wykonane z użyciem wymienionego loginu i hasła są traktowane jako wykonane przez niego samego.
C. Właściciel Platformy w żaden sposób nie odpowiada za umieszczenie w systemie przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
D. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dla potrzeb związanych ze świadczonymi przez Platformę usługami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. System aukcyjny.
A. W Aukcji mogą brać udział tylko Użytkownicy zarejestrowani w bazie platformy.
B. Aukcję wygrywają użytkownicy, którzy zaproponowali najniższe ceny.
C. W trakcie trwania aukcji nie publikowane są dane jej uczestników a jedynie dane dotyczące zlecenia.
D. Po zakończeniu aukcji Zleceniodawca otrzymuje dane kontaktowe do trzech Przewoźników, którzy przedstawili najniższą ofertę. 
E. Zleceniodawca może w dowolnej chwili zakończyć Aukcję.
F. Kontakt pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem następuje w sposób bezpośredni na podstawie danych dostarczonych przez system aukcyjny.
G. Zleceniodawca wybiera Przewoźnika wg własnego uznania.

4. System ocen zarejestrowanych w bazie podmiotów gospodarczych.
A. Wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie Platformy mogą być oceniane i recenzowane przez Użytkowników.
B. Użytkownik może wystawić podmiotowi gospodarczemu ocenę pozytywną lub negatywną oraz wpisać komentarz uzasadniający tą ocenę.
C. System jest moderowany i właściciel platformy zastrzega sobie prawo do odrzucenia komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje. 
D. Użytkownik reprezentujący oceniony podmiot gospodarczy może zdementować lub polemizować z komentarzem na stronach Platformy.
E. Niedopuszczalne jest wystawianie ocen i komentarzy na własny temat.
F. Właściciel platformy nie przewiduje usuwania ocen i komentarzy Uzytkowników na wniosek osób reprezentujących podmiot gospodarczy, chyba że zawierają one dane nieprawdziwe lub treści niezgodne z obowiązującym prawem i dobrym obyczajem. 
G. Użytkownik oceniający podmiot gospodarczy i wpisujący komentarz oświadcza, że jest on zgodny z prawdą.
J. Właściciel platformy oświadcza, że wszelkie umieszczone przez Użytkowników komentarze są ich prywatnymi opiniami i nie mogą być utożsamiane z opiniami właściciela platformy. 

5. Opłaty
A. Rejestracja w systemie nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do właściciela platformy.
B. Zarejestrowany podmiot gospodarczy, w okresie testowym ustalonym przez właściciela platformy korzysta z jej pełnych zasobów bezpłatnie.
C. Podmiot gospodarczy chcąc korzystać z Platformy Aukcyjnej po okresie testowym zobowiązany jest do wykupienia abonamentu, wg aktualnego cennika opublikowanego na stronach platformy.
D. Właściciel Platformy wystawi podmiotowi gospodarczemu właściwą fakturę VAT za wykupiony abonament.
E. Faktury zostaną wystawione na podstawie danych wprowadzonych do systemu podczas rejestracji Użytkownika.
F. Abonament jest bezzwrotny.
G. Właściciel platformy przewiduje promocje oraz bezpłatne okresy testowe wg aktualnych informacji publikowanych na stronach Platformy.

6. Prawa autorskie

A. Platforma Internetowa podlega ustawie o prawie Autorskim.
B. Użytkownik wprowadzając jakiekolwiek treści do Platformy oświadcza, że jest ich autorem i nie narusza praw autorskich innych osób.

7. Postanowienia końcowe
A. Właściciel Platformy nie odpowiada za jakiekolwiek niezgodności prezentowanych przez Użytkowników danych.
B. Właściciel Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie Platformy.
C. Właściciel Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z poniesionymi kosztami, stratami lub utraconymi korzyściami wynikającymi ze współpracy zarejestrowanych w bazie Platformy podmiotów gospodarczych.
D. Właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez podmioty gospodarcze umowy wynikającej z przeprowadzonej Aukcji.
E. Właściel Platformy zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika lub podmiotu gospodarczego w przypadku naruszenia przez niego prawa, postępowania niezgodnego z etyką biznesu lub przeważającej ilości ocen negatywnych.
F. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do wyłączenia systemu na czas przeprowadzenia wymaganych prac konserwacyjnych.
G. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie spory związane z wynikającymi z niego zobowiązaniami będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Właściciela sądy w Polsce.
H. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, nie powoduje to uchylenia innych postanowień regulaminu.
I. Właściciel platformy zastrzega sobie prawo wprowadzania dowolnych zmian na Platformie bez konieczności informowania o tym fakcie jej Użytkowników.

Zarejestruj się i testuj bezpłatnie

Posiadasz już konto?


Nie pamiętam hasła
UWAGA! Ten serwis wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie, proszę zapoznać się z polityką prywatności serwisu TransBid.eu